A climate resilient livelihood model: ‘2 rice-1 fish’ rotation farming and using biofertilizers for rice cultivation

Hoạt động sinh kế 2 lúa 1 cá sử dụng phân bón sinh học cho cây lúa Chương trình nâng cao năng lực phụ nữ cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu do SIDA tài trợ thông qua Huairou Commission, Trung tâm LIFE và Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp.

Continue reading

A review of the ‘Community Women Resilience Building’ Project

Báo cáo sơ kết dự án Phụ nữ cộng đồng tăng cường hành động ứng phó với tác động của Biến đổi khí hậu Chương trình nâng cao năng lực phụ nữ cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu do SIDA tài trợ thông qua Huairou Commission, Trung tâm LIFE

Continue reading

About LIFE Centre

Initially founded in 2005 with the name “Quality of Life Promotion Centre”, the organization operated under the administrative sponsorship of the Psychological and Educational Scientific Association of Ho Chi Minh City. Since 1st August 2007, the Centre of Promotion of Quality of Life (abbreviated as LIFE Centre) was officially established

Continue reading