Comments are off for this post

A review of the ‘Community Women Resilience Building’ Project

Báo cáo sơ kết dự án Phụ nữ cộng đồng tăng cường hành động ứng phó với tác động của Biến đổi khí hậu


Chương trình nâng cao năng lực phụ nữ cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu
 do SIDA tài trợ thông qua Huairou Commission, Trung tâm LIFE và Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp. Cần Thơ phối hợp thực hiện

The ‘Community Women Resilience Building’ Project, funded by SIDA through Huairou Commisson and implemented by the LIFE Centre in collaboration with the Women’s Union of Can Tho City 

Comments are closed.