GIẢNG VIÊN CỘNG ĐỒNG ỨNG DỤNG KAHOOT TRONG TRUYỀN THÔNG

Câu chuyện thành côngGIẢNG VIÊN CỘNG ĐỒNG ỨNG DỤNG KAHOOT TRONG TRUYỀN THÔNG Kiến thức dự phòng HIV/AIDS được các giảng viên cộng đồng tuyền tải cho tiếp cận viên trong các lớp tập huấn nâng cao năng lực, cũng như cho khách hàng trong các buổi truyền thông....

Continue reading

Log in with your credentials

Forgot your details?