Hội thảo Tăng Cường Vai Trò của Cộng Đồng trong phòng, chống HIV/AIDS phía Nam

Hội thảo Tăng Cường Vai Trò của Cộng Đồng trong phòng, chống HIV/AIDS phía Nam được Bộ Y tế, Dự án Quỹ Toàn Cầu phòng, chống HIV/AIDS và PEPFAR tại Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 22/11/2019. Hội thảo có sự tham gia của Trung tâm kiểm soát...

Continue reading

GIẢNG VIÊN CỘNG ĐỒNG ỨNG DỤNG KAHOOT TRONG TRUYỀN THÔNG

Câu chuyện thành côngGIẢNG VIÊN CỘNG ĐỒNG ỨNG DỤNG KAHOOT TRONG TRUYỀN THÔNG Kiến thức dự phòng HIV/AIDS được các giảng viên cộng đồng tuyền tải cho tiếp cận viên trong các lớp tập huấn nâng cao năng lực, cũng như cho khách hàng trong các buổi truyền thông....

Continue reading

KỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG LIVESTREAM TRONG DỰ PHÒNG HIV/AIDS

Câu chuyện thành côngKỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG LIVESTREAM TRONG DỰ PHÒNG HIV/AIDSTham gia thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS, mạng lưới các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) thực viện việc truyền thông nâng cao nhận thức, giảm thiểu kỳ thị và quảng bá các dịch vụ...

Continue reading

Log in with your credentials

Forgot your details?