Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ quyết định số 1078/QĐ-LHH ngày 01/08/2007 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ( Liên hiệp hội Việt Nam) về việc thành lập Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc Sống;

Căn cứ Thư tài trợ Trung tâm LIFE Số 72044022CA00002-LADDERS với USAID.

Căn cứ ngân sách hoạt động năm 2023 của dự án ” Hỗ trợ Địa phương Phát triển và Cung cấp Dịch vụ về HIV và Chăm sóc Sức khỏe Hiệu quả, thích ứng và Bền vững”.


TRUNG TÂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG (LIFE) ban hành:

  • Quyết định 36/2022/QĐ-LIFE: Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp “Dịch vụ tin nhắn và top-up cho khảo sát: Các yếu tố liên quan đến quyết định lựa chọn và duy trì dịch vụ điều trị PREP và ARV của các nhóm đối tượng đích”. Thông tin văn bản tại đây.

  • Quyết định 37/2022/QĐ-LIFE: Về việc phê duyệt dự toán gói thầu cung cấp “Dịch vụ tin nhắn và top-up cho khảo sát: Các yếu tố liên quan đến quyết định lựa chọn và duy trì dịch vụ điều trị PREP và ARV của các nhóm đối tượng đích ”. Thông tin văn bản tại đây.
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?